.
Cập nhật lúc 17:42, Thứ Tư, 18/10/2017 (GMT+7)

Bảo hiểm xã hội Gia Lai tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ cuối năm

Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; Giám đốc và kế toán trưởng BHXH các huyện, thị xã, thành phố.
 
Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn hệ thống BHXH tỉnh Gia Lai đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thể hiện trên các mặt như: Công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT đạt 105,21% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, chiếm 87,49% dân số toàn tỉnh, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch cả năm 2017; Tổng thu đạt gần 1.391 tỷ đồng chiếm 72,29% kế hoạch giao; Thực hiện chi trả BHXH cho 45.501 lượt đối tượng với số tiền trên 1.102,3 tỷ đồng (tăng 27% so với cùng kỳ năm trước) đảm bảo kịp thời, đúng quy định và từng bước quản lý đối tượng ngày càng tốt hơn, mạnh dạng triển khai tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng mới tại cơ quan BHXH; Giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 1.106.316 lượt người với số tiền trên 563,3 tỷ đồng, tăng 63,8% so cùng kỳ năm trước và đã giữ được quỹ BHYT không bị âm; Công tác trả sổ BHXH đạt 80,26% vượt chỉ tiêu đề ra; Năng lực, trách nhiệm của viên chức trên một số lĩnh vực được nâng cao. Giám đốc BHXH tỉnh Gia Lai biểu dương những kết quả đạt được của toàn hệ thống trong 9 tháng đầu năm 2017.
 
 
Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Công tác khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN còn cao ảnh hưởng đến kết quả thu và xét thi đua của BHXH Việt Nam; Công tác đồng bộ dữ liệu BHYT hộ gia đình còn thấp, cố gắng đạt tỷ lệ đồng bộ 70% để thực hiện in thẻ BHYT theo quy định của BHXH Việt Nam; Lĩnh vực xét duyệt giải quyết hưu còn hạn chế. Chưa tích cực, chủ động trong khai thác và phát triển đối tượng tham gia, công tác thu và giải quyết các chế dộ chính sách BHXH; Công tác thống kê, báo cáo số liệu phát triển đối tượng, số liệu chi KCB BHYT còn bất cập và thiếu chính xác gây khó khăn cho lãnh đạo cơ quan trong công tác chỉ đạo và điều hành.
 
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác sau:
 
Một là, tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHTN; rà soát nắm lại số đối tượng chưa tham gia BHYT trên địa bàn.
 
Hai là, tiếp tục đôn đốc công tác thu BHXH, BHYT, BHTN phấn đấu đến cuối năm 2017 đạt kế hoạch thu 1.966 tỷ đồng và giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN dưới 2% theo quy định. Báo cáo BHXH Việt Nam, UBND tỉnh và HĐND tỉnh về khoản nợ ngân sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Làm việc với Sở Tài chính đôn đốc việc chuyển trả kinh phí mua thẻ BHYT các nhóm đối tượng chính sách được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ, nhằm giảm số nợ từ ngân sách.
 
Tăng cường rà soát các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT trên địa bàn để có kế hoạch đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN thông qua việc tham mưu Tổ Công tác liên ngành gửi thông báo thu nợ và kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị sử dụng lao động.
 
Ba là, tiếp tục2017đạt từ 90% đến 95% việc bàn sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh và phải đảm bảo chất lượng không chạy theo số lượng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện rà soát nhập liệu để nâng cao tỷ lệ đồng bộ dữ liệu hộ gia đình để cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai; BHXH các huyện, thị xã, thành phố vận dụng và thanh quyết toán kinh phí đồng bộ dữ liệu theo hộ gia đình cho đảm bảo, đúng quy định. Không vì lý do đồng bộ mà để ách tắc, cấp thẻ BHYT chậm trễ cho người tham gia BHYT.  BHXH các huyện, thị xã, thành phố có tỷ lệ giao dịch điện tử thấp cần tăng cường công tác giao dịch điện tử với các đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH-BHYT trên địa bàn quản lý.
 
Bốn là, tăng cường quản lý chi trả BHXH hàng tháng và công tác xét duyệt các chế độ BHXH chặt chẽ, đúng quy trình, quy định và không để xảy ra sai sót, tiêu cực và đảm bảo các quyền lợi cho người thụ hưởng. Phòng Chế độ BHXH tham mưu Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quy trình giải quyết hưu đảm bảo chi trả lương hưu đúng kỳ nghỉ hưu cho đối tượng, khắc phục việc chậm chi trả lương hưu cho đối tượng thời gian qua; phải hoàn thành trong tháng 10/2017 để các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố đưa vào triển khai thực hiện. Phòng Chế độ BHXH phối hợp các phòng liên quan tham mưu triển khai tập huấn phần mềm chi trả qua mạng cho BHXH các huyện, thị xã, thành phố.
 
Năm là, trên lĩnh vực BHYT: hông tin điện tử; Đảm bảo giữ quỹ không để âm quỹ KCB BHYT trong năm 2017; Thực hiện đôn đốc các cơ sở KCB BHYT chuyển dữ liệu lên cổng thông tin điện tử để giám định, thanh quyết toán kịp thời; Thực hiện rà soát các số liệu để quyết toán chi phí KCB BHYT quý III/2017.
Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đối thoại trực tiếp, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường chuyển hồ sơ qua giao dịch điện tử và qua dịch vụ bưu chính và giảm tiếp nhận hồ sơ trực tiếp. Quán triệt đến cán bộ làm công tác 1 cửa của toàn hệ thống về tác phong khi tiếp xúc, làm việc với đối tượng phải nhẹ nhàng, vui vẻ, lịch sự. Đối với các thủ tục hành chính vướng mắc trong quá trình thực hiện, phải tham mưu tháo gỡ và thay đổi bổ sung ngay các đối với thủ tục hành chính không phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia. BHXH các huyện tham mưu UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện tổ chức đánh giá Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ chính trị đối với cấp huyện trong tháng 10/2017 và cấp tỉnh vào cuối tháng 11/2017.
 
Bảy là, về lĩnh vực tài chính: Các phòng và BHXH các huyện thị xã, thành phố chuẩn bị tổ chức thực hiện tốt công tác quyết toán tài chính quý III/2017; Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo các bộ phận tập trung lập báo cáo quyết toán gửi BHXH tỉnh để thẩm định quyết toán theo quy định. Các phòng nghiệp vụ liên quan phối hợp rà soát các khoản kinh phí giao chỉ tiêu kế hoạch thu, chi năm 2017 để báo cáo BHXH Việt Nam có điều chỉnh cho phù hợp.
 
Thực hiện rà soát các nguồn kinh phí, lệ phí thu-chi, kinh phí tuyên truyền, kinh phí thực hiện giao dịch điện tử, kinh phí khám chữa bệnh, quần áo đồng phục cho CCVC và kinh phí chi bộ máy để tham mưu lãnh đạo sử dụng các nguồn kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.
 
Phòng Kế hoạch tài chính rà soát tham mưu giải ngân hết các nguồn kinh phí chi tiêu bộ máy, chi thường xuyên, chi đặc thù… và rà soát các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để thanh quyết toán và giải ngân hết trong quý IV/2017.
 
Tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý tài sản công và cơ sở vật chất tại đơn vị mình; Chuẩn bị nguồn kinh phí để tiếp tục triển khai kế hoạch mua sắm hoặc thuê máy móc thiết bị CNTT thực hiện thay thế, bổ sung, trang bị mới cho các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo phục vụ tốt cho việc triển khai nhiệm vụ.
 
Tám là, đối với công tác tổ chức cán bộ: Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá và quản lý viên chức và phân công công việc cụ thể rõ ràng, nâng cao hiệu suất lao động; Trưởng, phó phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc huyện và kế toán trưởng tỉnh và huyện rà soát lại nhiệm vụ và kế hoạch được giao năm 2017, chủ động và tích cực tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
 
Chín là, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn hệ thống; tích cực hưởng ứng phát động thi đua 3 tháng cuối năm của toàn hệ thống do BHXH tỉnh phát động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao để đạt được kết quả cao nhất.
 
Hà Anh
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.