.
Cập nhật lúc 22:31, Thứ Bảy, 10/12/2016 (GMT+7)

Cơ hội để tận dụng thị trường quốc tế

(BVPL) - Có thể thấy, tham gia vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế (TCTC - TT- NHKV&QT) sẽ góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy sự phát triển sâu rộng của các quan hệ kinh tế, tài chính quốc tế, thúc đẩy tự do hóa thương mại, đầu tư, thông tin, lao động… tạo cơ hội cho Việt Nam tận dụng được thị trường thế giới, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội...

 

TIN LIÊN QUAN

Trước những lợi ích thiết thực đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh việc tham gia vào các thể chế tài chính - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế”. Trong đó, đề ra 3 nhiệm vụ để thực hiện.

 


Theo đó, nhiệm vụ đầu tiên được đề ra chính là nâng cao hiệu quả tham gia các TCTC – TT - NHKV&QT. Tham gia tích cực vào các hoạt động, xây dựng chính sách, sáng kiến, chương trình tăng vốn, cơ cấu lại và cải cách của các tổ chức này nhằm nâng cao vị thế của Việt Nam tại các TCTC TT - NHKV&QT, tiến tới có được các vị trí chủ chốt như Giám đốc điều hành hoặc Giám đốc điều hành phụ khuyết tại các tổ chức này.

Tăng hiệu quả sử dụng các nguồn hỗ trợ từ các TCTC – TT - NHKV&QT, đẩy mạnh tư vấn chính sách và tận dụng hợp tác kỹ thuật cho phát triển kinh tế. Có kế hoạch và chiến lược tiếp cận với các nguồn vốn kém ưu đãi, thương mại và khai thác các sản phẩm khác phù hợp với vị thế của Việt Nam là nước có thu nhập trung bình; tăng cường hiệu quả sử dụng các nguồn lực phát triển.

Cùng với đó, tiếp cận, tham gia có chọn lọc vào các TCTC – TT - NHKV&QT và sáng kiến thiết lập khuôn khổ hợp tác tài chính mới. Cụ thể, nghiên cứu, tiếp cận và đề xuất tham gia có chọn lọc vào các TCTC - TT- NHKV&QT quan trọng trong việc xây dựng khuôn khổ phát triển của khu vực và thế giới nhằm bổ sung nguồn tài chính, nguồn lực phát triển nhằm tăng cường năng lực thể chế và nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các TCTC- TT - NHKV&QT khác, kể cả các sáng kiến, diễn đàn, hội nghị, nhóm công tác liên quan cũng như các hoạt động nghiên cứu phát triển, tạo điều kiện để Việt Nam tham gia vào việc xây dựng những thiết chế, khuôn khổ hợp tác quốc tế và khu vực.

Đồng thời, xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng tốt, có khả năng tham gia và có đóng góp tích cực vào hoạt động của các TCTC – TT - NHKV&QT nhằm tăng cường sự tham gia, tiếng nói và vị thế của Việt Nam; nghiên cứu cơ chế, chính sách liên quan để đề xuất lộ trình, mức độ tham gia của Việt Nam với vai trò nhà tài trợ. Ngoài ra, Đề án cũng đưa ra các nhiệm vụ khác như: xây dựng và phát triển năng lực hội nhập. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật để áp dụng, triển khai và thực hiện các cam kết, nghĩa vụ của Việt Nam tại các TCTC – TT - NHKV&QT.
                    

Vĩnh Hoàng

,
.
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.
.