.
Cập nhật lúc 21:54, Thứ Sáu, 03/11/2017 (GMT+7)

Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa  IV ngày 3/8/2017 về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; căn cứ tình hình hoạt động thực tiễn của Công đoàn VKSNDTC, ngày 12/10/2017, vừa qua Công đoàn VKSNDTC đã ban hành Kế hoạch số 355/KH-CĐVKSTC thực hiện cuộc vận động trên với nhiều nội dung quan trọng, cụ thể.
 
Về các nội dung tiêu chí cụ thể, theo Kế hoạch số 355/KH-CĐVKSTC, nội dung “Trung thành” chính là trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của dân tộc; kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta lựa chọn; không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao giác ngộ chính trị; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nói và làm theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nội dung “Trách nhiệm” chính là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đến cùng về những việc làm của mình theo chức trách được phân công để đạt kết quả tốt nhất; thực hiện cải cách hành chính, tận tụy phục vụ nhân dân; không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; thực hiện công việc đúng pháp luật, đảm bảo chất lượng, tiến độ và yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung “Liêm chính” chính là luôn coi việc công, lợi ích tập thể lên trên việc riêng, lợi ích cá nhân; luôn tôn trọng và giữ gìn của công và của dân; thẳng thắn, trung thực, không cục bộ, bản vị, sống trong sạch, không lợi ích nhóm; không lợi dụng vị trí, chức vụ gây phiền hà, sách nhiễu; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nội dung “Sáng tạo” đó là việc nghiên cứu và vận dụng các tri thức, lý luận khoa học, kinh nghiệm thực tiễn một cách hiệu quả; vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động thực tiễn; kế thừa và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, tiếp thu sáng tạo tinh hoa tri thức của nhân loại.
 
Theo Kế hoạch số 355/KH-CĐVKSTC, thông qua cuộc vận động sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất chính trị vững vàng, chuyên môn nghiệp vụ giỏi, có tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy phục vụ nhân dân; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh; xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong sạch vững mạnh. Ngoài ra, cũng theo Kế hoạch số 355/KH-CĐVKSTC, nội dung của cuộc vận động cần được đưa vào nội dung phát động thi đua và chương trình công tác của Ban chấp hành Công đoàn hàng năm; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, 5 năm tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức thực hiện; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện cuộc vận động. Các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự liên hệ để gắn nội dung tiêu chí cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ công tác được giao, từ đó đề ra phương hướng, biện pháp rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu của bản thân...
 
P.V
,
.
Ý kiến bạn đọc
.
.
.